Menu

Vedtægter

Vedtægter

for kildeparkens boldklub 1981

Navn, stiftelse og tilhørsforhold

§1

Stk. 1 : Foreningens navn er Kildeparkens Boldklub 1981 (KB81 Aalborg)
Foreningen er stiftet d. 4 marts 1981.
Foreningens adresse er Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Ø
Foreningens farver er rød (trøje og strømper), sort (bukser).
Stk. 2 : Foreningen er medlem af Dansk Idræts Forbund, DBU/Jylland, DGI
og er undergivet disse organisationers vedtægter og love..
Foreningen er endvidere medlem af SIFA .

Formål
§2

Stk. 1 : Foreningens formål er at virke for fodboldens fremme blandt medlemmerne i
foreningen og målrette at kvalificere så mange hold i bedst mulig række
sideløbende med bredden samt fællesskab, sundhed og trivsel
Stk. 2 : Konkurrence på den enkeltes formåen og at skabe forhold, som kan tiltrække
og fastholde medlemmerne. Aktiviteter i Aalborg Øst i det omfang, der er
praktisk og økonomisk gennemførligt.
Stk. 3 : Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke idrætsgrene foreningen skal
beskæftige sig med. Fortiden har foreningen afdelinger indenfor fodbold,
gymnastik og bordtennis

Medlemskab, kontingent og eksklusion.

§3

Stk. 1 : Foreningen optager medlemmer, som anerkender klubbens love og som
med interesse vil deltage i foreningens arbejde.
Stk. 2 : Betingelse for medlemskab/stemmeberettigelse (aktive – betalt kontingent).
Stk. 3 : Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til kassereren.
Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelsen finder sted.
Udmeldelse anerkendes ikke, såfremt kontingentrestance forefindes.
Restancen for aktive medlemmer er 1 måned. Medlemmer, der på grund af
kontingentrestance er slettet, kan kun genoptages, når denne restance er
udlignet.
Stk. 4 : Kontingentet, som betales forud, fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.
Stk. 5 : Eksklusion af medlemmer kan foretages af bestyrelsen. Eksklusion kræver
enstemmig beslutning. Vedkommende medlem kan skriftligt kræve bestyrelsens
afgørelse forelagt på næste ordinære generalforsamling, der med simpel

majoritet træffer endelig afgørelse. Vedkommende har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.

Æresmedlemmer
§4

Stk. 1 : Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra
bestyrelsen. Æresmedlemmer har stemmeret, men betaler ikke kontingent.

Foreningens opbygning, ledelse, arbejde og ansvar samt bestyrelsen.

§5

Stk. 1 : Foreningen ledes af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter.
Stk. 2 : Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, således at formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige
årstal.
Stk. 3 : Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.
Stk. 4 : Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 5 : Umiddelbart efter hver generalforsamling konstituere bestyrelsen sig.
Stk. 6 : Bestyrelsen kan nedsætte mindre udvalg til at bistå med specielle opgaver.
Stk. 7 : Bestyrelsen skal altid godkende udvalgene og deres opgaver.
Stk. 8 : Valgbare til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, samt
forældre af medlemmer under 18 år. Dog kan flertal i bestyrelsen ikke være
aflønnet.

Daglig ledelse
§6

Stk. 1 : Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen og træffer afgørelse i
alle fælles anliggender og alle spørgsmål vedrørende økonomi underhensyn til
vedtagne budgetter.
Stk. 2 : Foreningen har en fælles kasse og der udarbejdes årlige budgetter for de enkelte
afdelinger , som frit kan disponere indenfor bevillingerne. Alle ind- og udbetalinger
foregår via kassereren.
Stk. 3 : Udvalgsbudgetterne vedtages én gang om året. Tidspunktet fastsættes af
bestyrelsen, der skal have budgetmeldinger fra de enkelte afdelinger mindst
én gang i kvartalet. Større udsving påpeges snarest af kasserer og/eller
afdelingens bestyrelsesrepræsentant.
Stk. 4 : Afdelingsudvalget forestår den daglige ledelse af hver afdeling efter de
retningslinjer, som generalforsamlingen og bestyrelsen anviser.
Stk. 5 : Afdelingsudvalget har ansvaret for at de sportslige aktiviteter afvikles bedst muligt
fordeler i samarbejde med de øvrige afdelinger træningstider og
træningspladser, sørger for nødvendigt opsyn med og vedligeholdelse af
baneanlæg, klublokaler og omklædningsrum, træffer afgørelse om tilmelding af
tuneringshold, deltagelse i stævner samt sikrer, at der til hvert hold er knyttet
træner og holdleder. Endvidere har afdelingsudvalget ansvar for udarbejdelse af
budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder/beslutningsdygtighed

§7

Stk. 1 : Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt eller mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det eller mindst 6 gange årligt.
Stk. 2 : Formanden sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøde med angivelse af
dagsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes med udsendelse af dagsorden til
bestyrelsesmedlemmer mindst 5 dage før mødets afholdelse.
Stk. 3 : Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
Stemmelighed er formanden eller i hans fravær kassererens stemme afgørende.
Stk. 4 : Over bestyrelsens forhandlinger/møder føres referat, som godkendes ved næste
bestyrelsesmøde.
Stk. 5 : Hvis et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden
følgende bestyrelsesmøder, kan vedkommende betragtes som udtrådt og
suppleanten indkaldes.

Generalforsamlinger

§8

Stk. 1 : Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes indenfor første sidste kvartal.
Stk. 2 : Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10 af foreningens
medlemmer er til stede. På foreningens generalforsamling har alle medlemmer ,
der er fyldt 18 år stemmeret. Endvidere kan alle medlemmer op til 18 år lade sig
repræsentere på generalforsamlingen ved forældre med én stemme.
Ethvert stemmeberettiget medlem over 18 år er valgbar.
Stk. 3 : Ordinær generalforsamling indkaldes ved opslag i klubben samt på hjemmesiden:
www.kb81.dk og via sms/mail lister, med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
stemmeflertal.

Stk. 4 : Dog kræves til ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Dagsorden til generalforsamling

§9

Stk. 1 : På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra foreningens formand og eventuelt afdelingsformændene.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
5. Valg af formand samt op til 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.
Valg af kasserer samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.
6. Valg af 1-2 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Ekstraordinære generalforsamling

§10

Stk. 1 : Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes når et flertal af bestyrelsen
finder det fornødent eller når mindst 1⁄4 af de stemmeberettigede medlemmer
fremsætter forslag herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling.
Stk. 2 : Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter at kravet herom
er modtaget og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed
med ordinær generalforsamling.
Stk. 3 : Foreningens formand sørger for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Regnskab og revision

§11

Stk. 1 : Foreningens regnskabsår er fra den 1. Januar til den 31 december.
Stk. 2 : Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af én af
Medlemmer uden for bestyrelsen valgt revisor.
Stk. 3 : Revisoren skal efter gennemgang af regnskab og bilag påtegne regnskabet
inden fremlæggelse på generalforsamling.
Stk. 4 : Revisoren kan efter egen anmodning foretage eftersyn af foreningens
regnskaber og pengemidler. Resultatet meddeles foreningens formand.
Stk. 5 : Foreningens kasserer skal på hvert bestyrelsesmøde kunne fremlægge en
Kasseoversigt. Det reviderede regnskab skal hvert år indsendes til Aalborg
Kommunes magistrat 4. afdeling.

Tegningsret/hæftelse

§12

Stk. 1 : Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, kassereren og et
bestyrelsesmedlem i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom
kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2 : Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid
tilhørende formue.
Stk. 3 : Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse ”Ligesom ingen af medlemmerne i foreningen og dennes bestyrelse
kan kautionere for foreningens forpligtelser”.

Vedtægtsændringer

§13

Stk. 1 : Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling.
Der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning
§14

Stk. 1 : Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens
Stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2 : Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan
hovedbestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor
opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af
opløsning skal foreningens eventuelle formue deponeres til Dansk Idrætsforbund i
5 år til eventuel opstart af ny forening. Anvendes midlerne ikke til opstart af ny
forening i området, skal formuen anvendes til velgørende formål efter Dansk
Idrætsforbunds skøn.
Således vedtaget 14. januar 1982
Dirigent: Werner Dresfeldt
Formand: Verner Nielsen
Senere ændringer d.

1. juni 1982
17. november 1983
18. februar 1985
12. februar 1986
24. februar 1988
25. oktober 1993
7. november 1996
14. februar 2002
18. november 2010
17. november 2011
19. marts 2014
16. marts 2015

Luk